مقدمه

باز کردن یک فایل در spss اولین گام، پیش از استفاده از عملیات های پیچیده در دسترس با این نرم افزار است. دو نوع از رایج ترین فایل های spss که نیاز دارید بازکنید، فایل داده های spss (data files) با پسوند (*.sav) و فایل نشانگر خروجی با پسوند (*.spv) است. هر دو نوع فایل به یک شیوه مشابه دردسترس هستند. دو روش اصلی برای باز کردن این نوع از فایل ها وجود دارد: وقتی که spss را باز می کنید و زمانی که spss از قبل بازاست. در این بخش به طور مجزا دو روش بازکردن هر دو نوع فایل آمده است (تصاویر مربوط به ورژن 21 نرم افزار spss است اما این فرآیند برای نسخه های پیشین نیز یکسان است).

باز کردن یک فایل وقتی نرم افراز spss شروع به کار می کند.

در این دو بخش نحوه باز کردن فایل داده ها یا فایل نشانگر خروجی، هنگام شروع به کار spss توضیح داده می شود:

فایل داده ها

 • نرم افزار spss را باز کنید (بر روی آیکن آن در دسکتاپ کلیک کنید یا از منوی استارت آن را انتخاب کنید). شما با پنجره گفتگو IBM SPSS Statistics 21  روبه رو می شوید، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box.png

 • به صورت پیشفرض، Open an existing data source باید انتخاب شود اما اگر این گزینه فعال نبود آن را انتخاب کنید (این گزینه در قسمت What would you like to do?  است ).
 • فایل داده های spss که اخیرا بازکرده اید در بخش Open an existing data source  لیست شده است، (درشکل زیر دور آن خط کشیده شده است) برای باز شدن یکی از آنها فقط کافی است بر روی آن دوبار کلیک کنید:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box-highlighted.png

 • اگر فایلتان در آنجا نیست، بر روی خط “More Files…” دو بار کلیک کنید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box-arrow.png

پنجره گفتگوی Open Data  باز خواهد شد، که به شما اجازه می دهد فایل داده spss را که میخواهید استفاده کنید، پیدا کنید.

 • بر روی دکمه https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/ok-button.png کلیک کنید، فایل داده های spss باز خواهد شد.

فایل نشانگر خروجی

 • نرم افزار spss را باز کنید (بر روی آیکن آن در دسکتاپ کلیک کنید یا از منوی استارت آن را انتخاب کنید). با پنجره گفتگوی IBM SPSS Statistics 21  روبه رو می شوید، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box.png

 • بر روی گزینه Open another type of file که دربخش پایینی پنجره قرار دارد، کلیک کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box-another-file.png

 • فایل نشانگر خروجی (و دیگر فایلهای) SPSS که اخیرا استفاده کرده اید در جعبه Open another type of file  لیست شده است. در شکل زیر دور آن خط قرمز کشیده شده است (بر روی آن دوبار کلیک کنید):

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box-another-file-highlighted.png

 • اگر فایل خروجی تان موجود نیست، بر روی خط “More Files…” دوبار کلیک کنید (پنجره گفتگوی Open File اجرا میشود)، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/start-dialogue-box-another-file-arrow.png

پنجره گفتگوی Open Data  به شما اجازه می دهد فایل خروجی نشانگر spss که قصد دارید باز کنید، را جستجو کنید.

 • بر روی دکمه https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/ok-button.png کلیک کنید و فایل نشانگر خروجی باز خواهد شد.

باز کردن یک فایل وقتی نرم افزار SPSS از قبل باز است.

در این دو بخش نحوه باز کردن فایل داده ها یا فایل نشانگر خروجی، وقتی نرم افزار SPSS باز هست، توضیح داده می شود.

فایل داده ها

 • در منوی اصلی بر روی قسمت های File > Open > Data کلیک کنید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/open-data-menu.png

پنجره گفتگوی Open Data  نمایش داده می شود و به شما امکان جستجوو باز کردن فایل داده های spss را که می خواهید، می دهد.

هم چنین، یک راه کوتاه (shortcut) برای فایل هایی که اخیرا استفاده کردید، وجود دارد که در زیر نشان داده شده است:

 • در منوی اصلی بر روی گزینه های File > Recently Used Data  کلیک کنید و سپس فایلی را که اخیرا استفاده کردید و قصد دارید باز کنید، انتخاب کنید:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/open-recent-data-blur.png

فایلی که انتخاب کردید، باز خواهد شد.

فایل نشانگر خروجی

 • مسیر File > Open > Output را در منوی اصلی دنبال کنید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/open-output-menu.png

پنجره گفتگوی Open Output  ظاهر می شود و به شما امکان می دهد تا فایل خروجی مناسبی را که نیاز دارید، باز کنید.

هم چنین، یک میانبر (shortcut) برای فایل های نشانگر خروجی که اخیرا استفاده کردید، وجود دارد که در زیر نشان داده شده است:

 • در منوی اصلی بر روی File > Recently Used Files کلیک کنید و سپس فایلی را که اخیرا استفاده کردید و می خواهید باز کنید، انتخاب کنید:

https://statistics.laerd.com/premium/spss/oaf/img/open-recent-output-blur.png

فایلی را که انتخاب کردید، باز خواهد شد.

شما اکنون یک فایل داده یا نشانگر خروجی در spss دارید که باز شده است.